Search

Releases

Algemeen

Elk kwartaal zal een nieuwe release plaatsvinden van Perspectief modules. In deze release worden:

 • nieuwe Perspectief modules meegenomen;
 • bestaande Perspectief modules uitgebreid;
 • jaarlijkse parameters updated (bijvoorbeeld fiscale parameters).

Op deze pagina staan alle releases, met daarbij op hoofdlijnen beschreven wat de wijzigingen in de betreffende release zijn.

Q2.2021

In deze release is het volgende meegenomen:

 • eerste release van de Lijfrente module. Met de Lijfrente module van Perspectief wordt een eventuele lijfrente van deelnemer en/of partner meegenomen. Dit kan een lijfrente product zijn of een bankspaar product. De maandelijkse premie inleg voor deze verzekeringen wordt meegenomen, de verwachte waarde op de ingangsdatum wordt berekend, en uitgaande van deze verwachte waarde wordt een verwachte uitkering meegenomen. De voor deze module benodigde data kan ofwel door de deelnemer handmatig worden ingevuld ofwel automatisch opgehaald door middel van een koppeling met de Vooraf Ingevulde Aangifte van de Belastingdienst;
 • de fiscale behandeling van hypotheken is meegenomen (zoals de hypotheek rente aftrek);  
 • diverse visuele verbeteringen;
 • diverse kleinere aanpassingen in bestaande modules.

Q1.2021

In deze release is het volgende meegenomen:

 • eerste release van de Vermogen module. Met de Vermogen module van Perspectief wordt het vermogen van een deelnemer meegenomen. Startsituatie is het vermogen dat een deelnemer op dit moment heeft. Vervolgens wordt aan de hand van de ontwikkeling van de inkomsten en de uitkomsten jaarlijks bepaald wat een deelnemer spaart, of wat hij tekort komt. Met dit saldo neemt het vermogen dan respectievelijk jaarlijks toe of af. Inzicht in het vermogen en het verloop daarvan is belangrijk omdat dat de deelnemer beter in staat stelt om keuzes te maken. Als een bepaalde keuze (bijvoorbeeld de keuze van de pensioendatum) leidt tot een tekort (de uitgaven zijn hoger dan de inkomsten), dan kan gekeken worden of het vermogen dit tekort kan opvangen. De voor deze module benodigde data kan ofwel door de deelnemer handmatig worden ingevuld ofwel automatisch opgehaald door middel van een koppeling met de Vooraf Ingevulde Aangifte van de Belastingdienst;
 • de partner van de deelnemer kan ook meegenomen worden sinds deze release. Hiermee kan een gezinsbeeld bepaald worden. Zowel bij het handmatig invoeren als het automatisch ophalen met de Ockto app is het mogelijk om de partner mee te nemen;
 • het is mogelijk gemaakt om de uitgaven die op basis van Nibud zijn vastgesteld aan te passen. Hierdoor kan de deelnemer precies zien of de uitgangssituatie goed is. Hij heeft immers zicht in het bedrag dat hij op dit moment spaart of eventueel tekort komt. Door de situatie per vandaag goed in beeld te hebben, kan een betere voorspelling van de toekomst gemaakt worden; 
 • diverse visuele verbeteringen;
 • diverse kleinere aanpassingen in bestaande modules.

Q4.2020

In deze release is het volgende meegenomen:

 • eerste release van de Wonen module. Met de Wonen module van Perspectief wordt inzichtelijk gemaakt welke uitgaven een deelnemer heeft met betrekking tot zijn woning. Dit kunnen de huurkosten zijn in de situatie dat een deelnemer een huurhuis heeft of de hypotheek kosten in de situatie dat de deelnemer een koophuis heeft. Per jaar wordt inzichtelijk gemaakt wat de uitgaven zijn met betrekking tot de woning. De voor deze module benodigde data kan ofwel door de deelnemer handmatig worden ingevuld ofwel automatisch opgehaald door middel van een koppeling met de Vooraf Ingevulde Aangifte van de Belastingdienst;
 • het is mogelijk gemaakt om opgehaalde en/of ingevulde data op te slaan. Bij een volgend bezoek van Perspectief kan de deelnemer vervolgens deze opgeslagen data weer gebruiken zonder dat opnieuw de data ingevuld of automatisch opgehaald moet worden;
 • bij het opslaan van data kan de deelnemer aangeven of zijn data gedeeld mag worden. Hiermee kan bijvoorbeeld een pensioenfonds medewerker met de deelnemer meekijken indien de deelnemer vragen heeft;
 • het is mogelijk om de automatisch opgehaalde gegevens te bekijken. Zo kan precies bekeken worden welke informatie uit de verschillende bronnen is opgehaald. Daarnaast bestaat hiermee de mogelijkheid om gegevens aan te passen mochten deze niet meer correct zijn;
 • pensioenen (zowel die van een eventueel eigen pensioenfonds, als pensioenen van andere pensioenuitvoerders) kunnen worden vervroegd of uitgesteld naar een door de deelnemer te kiezen ingangsleeftijd. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de hoogte van het pensioen op een door de deelnemer gekozen ingangsleeftijd;
 • in de BrutoNetto module zijn de fiscale wijzigingen voor 2021 meegenomen;
 • diverse visuele verbeteringen;
 • diverse kleinere aanpassingen in bestaande modules.

Q3.2020

In deze release is het volgende meegenomen:

 • eerste release van de Uitgaven module. Met de Uitgaven module van Perspectief wordt inzichtelijk gemaakt welke verwachte uitgaven een deelnemer op welk moment heeft. Met het toevoegen van de Uitgaven module wordt nu met een Perspectief een compleet financieel inzicht gegeven waarbij de inkomsten aan de ene kant worden vergeleken met de uitkomsten aan de andere kant. Hiermee is inzichtelijk op welke momenten een deelnemer een tekort en/of een overschot heeft;
 • uitbreiding van koppeling met databronnen Ockto. In de vorige release was gekoppeld met de databron mijnpensioenoverzicht.nl. In deze release is dat uitgebreid met de koppeling met de Belastingdienst (de Vooraf Ingevulde Aangifte) en de koppeling met Mijn Overheid;
 • handmatig invullen van gegevens is verbeterd: er is een onderscheid in de onderwerpen 'Mijn gezin', 'Mijn woning', 'Mijn auto' en 'Mijn pensioen';
 • de inkomsten en de uitgaven worden zowel in een grafiek als in een tabel getoond. De grafiek in interactief: er kan op een periode geklikt worden waarna informatie gegeven wordt over de hoogte van de inkomsten en de uitgaven op dat moment. Dit overzicht kan vervolgens ook in een tabel bekeken worden;
 • in de tabel met het overzicht van inkomsten en uitgaven wordt inzichtelijk gemaakt wat voor alle posten het verschil is met de vorige periode. Zo kan precies bekeken worden waarom op welk moment een wijziging in inkosten en/of uitgaven plaats heeft gevonden;
 • diverse visuele verbeteringen;
 • diverse kleinere aanpassingen in bestaande modules.

Q2.2020

In Q4.2019 is de Bruto Netto module released. Het product Perspectief is in de eerste helft van 2020 verder uitgewerkt. De Q2.2020 release is de eerste grote release van Perspectief. Vanaf deze release zal er in elk volgend kwartaal een nieuwe release uitgebracht worden. In de Q2.2020 release is het volgende meegenomen:

 • realisatie Ockto-koppeling. Perspectief biedt de mogelijkheid om data automatisch op te halen bij verschillende bronnen (bijvoorbeeld mijnpensioenoverzicht.nl). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Ockto-app. In deze release is de koppeling met Ockto gerealiseerd, en kan de data dus automatisch worden opgehaald. De data die wordt opgehaald, wordt door Perspectief geïnterpreteerd, en vervolgens gebruikt in de verschillende modules;
 • eerste release van de Pensioen module. Met behulp van de Pensioen module kan voor een deelnemer inzichtelijk worden gemaakt welk(e) pensioen(en) bij welke uitvoerder(s) verzekerd is/zijn. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een automatische koppeling met mijnpensioenverzicht.nl om deze gegevens op te halen. Zie de support pagina Pensioen voor meer informatie over deze module;
 • eerste release van de AOW module. Met behulp van de AOW module wordt vastgesteld op welke moment de AOW tot uitkering komt. De hoogte van de AOW-uitkering wordt vastgesteld op basis van de persoonlijke situatie van de deelnemer. Net als bij de Pensioen module kan de hoogte van de AOW-uitkering en de ingangsdatum automatisch worden opgehaald met behulp van een automatische koppeling met mijnpensioenoverzicht.nl. Zie de support pagina AOW voor meer informatie over deze module;
 • koppeling met Bruto Netto module. In Q4.2019 is de Bruto Netto module released als zelfstandige module die gebruikt kan worden om vanuit uw eigen systeem/applicatie bruto netto berekeningen uit te voeren. In de Q2.2020 release is vanuit de verschillende Perspectief modules een koppeling gerealiseerd met de Bruto Netto module.

Q4.2019

In deze release is het volgende meegenomen:

 • eerste release van de Bruto Netto module. Met behulp van de Bruto Netto module kunt u de netto bedragen berekenen op basis van bruto bedragen. Zie de support pagina Bruto Netto voor de details van deze module. In deze release is de Bruto Netto module beschikbaar als webservice. Deze webservice kunt u vervolgens vanuit uw applicatie aanroepen ten behoeve van het uitvoeren van bruto netto berekeningen.