Search

URM-DB Dienst

Algemeen

Ten behoeve van het doen van Uniforme Rekenmethodiek (URM) berekeningen, biedt ActuIT een URM-DB dienst aan. Onderdeel van de URM Dienst zijn de volgende componenten:

 • URM-DB webservice: voor het berekenen van de URM-bedragen voor 1 DB-aanspraak voor 1 deelnemer
 • URM-DB webservice batch: waarmee voor meerdere deelnemers en/of meerdere DB-aanspraken per deelnemer de URM-bedragen worden berekend
 • URM-DB Management Site: beheeromgeving waarmee nieuwe versies van de haalbaarheidstoets kunnen worden geupload en waarmee testberekeningen gedaan kunnen worden.

Op de verschillende support pagina's worden de specificaties van de bovengenoemde componenten gegeven.

URL

De URM-DB webservice is per fonds aan te roepen met een specifieke URL. Deze URL ziet er als volgt uit:

Acceptatie: https://urm-acc.hosting-futurama.eu/Service.svc?folder={{fonds}}&document=URM_DB.xml&Operation={{operation}}

Productie: https://urm-prd.hosting-futurama.eu/Service.svc?folder={{fonds}}&document=URM_DB.xml&Operation={{operation}}

Zoals hierboven te zien is, wordt in de URL gebruik gemaakt van 3 variabele waarden. Dit zijn de volgende waarden:

 • fonds: Per fonds is een aparte URL beschikbaar om de URM-DB berekening uit te voeren. Het fonds waarvoor de URM berekening uitgevoerd moet worden, moet in de URL worden meegegeven. Aan de hand van dit fonds wordt bepaald welke haalbaarheidstoets en scenarioset gebruikt worden in de berekening. ActuIT zal in overleg met u de exacte benaming van fonds bespreken. Vervang vervolgens {{fonds}} door deze waarde;
 • operation: Mogelijke waarden zijn URM en URM_batch. De eerste waarde gebruikt u als u de bovengenoemde URM-DB webservice wilt gebruiken, de tweede als u de bovengenoemde URM-DB batch webservice wilt gebruiken. Vervang in de url {{operation}} door de geschikte waarde.  

Scenarioset DNB

Elk kwartaal publiceert DNB een nieuwe scenarioset. Uit deze scenarioset wordt de prijsinflatie gebruikt voor de berekening van de URM-DB aanspraken. Elk kwartaal zal de nieuwe scenarioset van DNB door ActuIT beschikbaar gesteld worden op de hosting omgeving. U kunt kiezen van welke scenarioset gebruik gemaakt moet worden bij uw berekeningen. Zie URM-DB Management Site voor meer informatie. Op deze pagina staat ook vermeld wat de scenarioset is die u standaard wilt gebruiken.

Haalbaarheidstoets

De uitkomsten van uw haalbaarheidtoets kunt u uploaden via de URM-DB Management Site. U dient hiervoor het door ActuIT beschikbaar gestelde template in te vullen met de resultaten van uw haalbaarheidstoets. Onderstaand de informatie die u in de verschillende tabbladen van het template dient in te vullen:

 • Indexatie_Actief: voor alle 2000 scenario's en voor alle 60 jaren de verleende indexatie voor actieve deelnemers. Indien de aanspraken gekort worden in een bepaald scenario/jaar dan dient hier een negatief percentage te worden ingevuld;
 • Indexatie_NietActief: gelijk aan bovenstaande, maar dan voor niet actieve deelnemers. Als er geen onderscheid gemaakt wordt in indexatie voor actieve en niet actieve deelnemers dan kunt u dezelfde waarden overnemen uit het Indexatie_Actief tabblad
 • Opbouw: voor alle 2000 scenario's en voor alle 60 jaren de mate van opbouw. Standaard is dit 100%, wat betekent dat de opbouw niet gekort wordt. Als er sprake is van korten van opbouw dan is het percentage lager dan 100%. Stel dat de opbouw voor 5% gekort wordt, dan vult u 95% in.
 • KortingUitsmeer: Optioneel te vullen. Als dit niet van toepassing is, kunt u de matrix op 0% laten staan. In de KortingUitsmeer matrix staan de kortingen vermeld die onvoorwaardelijk zijn en uitgesmeerd worden over een x-aantal jaar. Als in een scenario en in een jaar een percentage groter dan 0% vermeld staat, dan wordt dit percentage toegepast om op de aanspraak in dat scenario en jaar het bedrag te bepalen waarop de aanspraak gekort zal worden. Dit bedrag wordt vervolgens is een aantal jaren (de lengte van de uitsmeerperiode) in mindering gebracht op de aanspraak in die betreffende jaren. Dit betreft dus een andere korting, dan de korting die aangegeven kan worden in de Indexatie matrices (met een negatief percentage), aangezien dit telkens een percentage betreft van de aanspraak in enig jaar die in mindering wordt gebracht. Zie paragraaf Configuratie voor de instellingen van zowel de lengte van de uitsmeerperiode, als het instellen of deze matrix van toepassing is. 
 • InhaalKorting: Optioneel te vullen. Als dit niet van toepassing is, kunt u de matrix op 0% laten staan. Deze matrix moet gevuld zijn indien u als onderdeel van uw fondsbeleid het inhalen van kortingen heeft. In het model wordt bijgehouden wat de hoogte van de aanspraak geweest zou zijn als er geen kortingen verleend zouden zijn, en wat de hoogte van de aanspraak is inclusief deze kortingen. Het verschil is in enig scenario en in enig jaar de gemiste aanspraak vanwege kortingen. Deze kortingen kunnen vervolgens ingehaald wordt met inhaal korting. Het percentage van de gemiste gemiste korting wordt aangegeven in de matrix InhaalKorting. Zie paragraaf Configuratie voor het instellen of deze matrix van toepassing is.

Haalbaarheidstoets rekenmethode1

Indien gekozen is voor rekenmethode 1, dienen andere gegevens aanwezig te zijn in de haalbaarheidstoets. De uitkomsten van uw haalbaarheidtoets kunt u uploaden via de URM-DB Management Site. U dient hiervoor het door ActuIT beschikbaar gestelde template voor rekenmethode 1 in te vullen met de resultaten van uw haalbaarheidstoets. Onderstaand de informatie die u in de verschillende tabbladen van het template dient in te vullen:

 • Koopkracht_Actief: voor de 3 percentielen en voor alle 60 jaren de koopkracht voor actieve deelnemers;
 • Koopkracht_NietActief: gelijk aan bovenstaande, maar dan voor niet actieve deelnemers. Als er geen onderscheid gemaakt wordt in koopkracht voor actieve en niet actieve deelnemers dan kunt u dezelfde waarden overnemen uit het Koopkracht_Actief tabblad;
 • Opbouw: voor de 3 percentielen en voor alle 60 jaren de mate van opbouw. Standaard is dit 100%, wat betekent dat de opbouw niet gekort wordt. Als er sprake is van korten van opbouw dan is het percentage lager dan 100%. Stel dat de opbouw voor 5% gekort wordt, dan vult u 95% in.
 • OpbouwToegekend: voor de 3 percentielen en voor alle 60 jaren de mate van toegekende opbouw. Standaard is dit 100%, wat betekent dat de toegekende opbouw niet gekort wordt. Als er sprake is van korten van toegekende opbouw dan is het percentage lager dan 100%. Stel dat de toegekende opbouw voor 5% gekort wordt, dan vult u 95% in.

Testen

Een aanroep naar de URM-DB webservice kan getest worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van Soap UI. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd, om een test te maken met Soap UI:

 1. Open Soap UI en maak een nieuw SOAP project aan
 2. Definieer een project naam
 3. Vul de initial WSDL in (de initial WSDL voor de acceptatie webservice ziet er als volgt uit: http://urm-acc.hosting-futurama.eu/Service.svc?wsdl&folder={{fonds}}&document=URM_DB.xml)

Na het uitvoeren van bovenstaande stappen is een nieuw project aanwezig onder de gedefinieerde project naam. In dit project zijn 2 voorbeeldrequests aanwezig. Dit zijn de requests:

Configuratie

De URM-berekeningen die met de URM-DB Dienst gedaan worden houden rekening met het fondsbeleid. Dit fondsbeleid is voor het grootste gedeelte vertaald in de resultaten van de haalbaarheidstoets. Naast deze resultaten is het nodig om voor een aantal onderwerpen het fondsbeleid te configureren. Dat betreffen de volgende onderwerpen:

 • fiscale toetsing / fondsambitie
 • start tijdvakken haalbaarheidstoets
 • maand indexatie 
 • uitsmeren
 • inhaalkorting

Onderstaand staan deze onderwerpen verder toegelicht.

Fiscale toetsing/fonds ambitie
Onderdeel van de gemodelleerde rekenregels is een fiscale toetsing op de hoogte van de URM-aanspraken. Fiscaal is het niet toegestaan om op enig moment een aanspraak te hebben die hoger is dan de aanspraak die een deelnemer op grond van de vastgelegde ambitie van een fonds zou hebben. Het is niet altijd nodig om binnen de rekenregels deze fiscale toetsing uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als in de resultaten van de haalbaarheidstoets al rekening gehouden is met deze ambitie.

Per fonds kan derhalve worden aangegeven of fiscale toetsing binnen de rekenregels nodig is. Als dit nodig is, dan moet aangegeven worden wat de ambitie is van een fonds. Hierbij kan rekening gehouden worden met een minimum ambitie, een maximum ambitie, een prijsindexatie of een percentage van de prijsindexatie als amibitie, een loonindexatie als ambitie en een verschil in ambitie tussen actieve en niet actieve deelnemers. Tenslotte kan worden aangegeven of eerdere opbouwkorting door inhaalindexatie mag worden ingehaald. ActuIT zal in overleg met u deze ambitie configureren.

Start tijdvakken haalbaarheidstoets
Uit de haalbaarheidstoets volgt een matrix van 2000 x 60, waarbij voor elk van de 2000 scenario's 60 tijdvakken worden gegeven. In de URM_DB Dienst is het mogelijk om aan te geven in welke maand de tijdvakken beginnen. De default is dat deze beginnen per januari, en dat het eerste tijdvak uit de resultaten van de haalbaarheidstoets derhalve loopt van 1 januari van het huidige jaar tot 1 januari van het volgende jaar.

Maand indexatie
UIt de haalbaarheidstoets komt een matrix met percentages per scenario en jaar waarmee de aanspraken geindexeerd, dan wel gekort worden. In de berekeningen wordt rekening gehouden met het moment dat uw fonds indexatie verleent. De default is dat de indexatie verleend wordt in januari (per 1 januari) van enig jaar. Het is mogelijk om een ander indexatie moment te configureren.

Uitsmeren
U kunt aangeven of er sprake is van het uitsmeren van onvoorwaardelijke kortingen waarbij een kortingsbedrag over een x-aantal jaar wordt uitgesmeerd (zie uitleg bij Haalbaarheidstoets). Tevens kan aangegeven worden wat de lengte van de uitsmeerperiode is.  

Inhaalkorting
Indien gedane kortingen ingehaald kunnen worden, dan kunt u dat aangeven. U dient dan als resultaat uit uw haalbaarheidstoets een matrix op te leveren waarin de percentages vermeld staan waarmee gedane kortingen worden ingehaald (zie uitleg bij Haalbaarheidstoets).

CumPrijsinflatieTotPensioendatum
Default wordt de prijsinflatie naar rato meegenomen tot de exacte datum. Wanneer de pensioenberekeningsdatum bijvoorbeeld op 1 februari valt, wordt de prijsinflatie van dat jaar nog voor 1/12e meegenomen. Het is mogelijk om de prijsinflatie enkel mee te nemen op de maand indexatie.

Rekenmethode
In de URM-DB Dienst worden 2 rekenmethodes aangeboden. Er wordt default uitgegaan van de generieke rekenmethode. Indien gewenst is het mogelijk om de URM-DB berekening uit te voeren met rekenmethode 1.

Updated: 20-09-2019